Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Programm of the 2nd Workers Euro-Mediterranean Conference

Saturday, 29 March 2014

16.30 - 17.00 pm  The Hall opens for the delegates and the public
17.00 – 17.10 pm.  Opening of the Conference by the Chairman Sungur Savran (DIP, Turkey)
17.10- 17.45 pm Introductory Report  Europe in crisis by Savas Michael-Matsas (EEK, Greece)

 First Session
The European Union and Ukraine, Russia, Eastern Europe, and the Balkans  

17.45-18.15pm   Speakers from “Against the Current”, Ukraine
18.15-19.00 pm  Speakers from  Russian Party of Communists(ΡΠΚ), Association of Marxist Organizations(AMO), Russian Komsomol, Left Front, Russia
19.00- 19.10 pm Speaker from Marx  Society of Budapest- Attac, Hungary
19.10- 19.25 pm  Speakers from the  women movement and the anti-capitalist Left of Poland
19.25- 19.40 pm  Speakers from  social movements of Bulgaria
19.40-19.50  pm Speaker from Albania
19.50-20.00 pm  Speaker from Attac-Romania   
20.00- 20.10pm  Short documentary on Bosnia
20.10 -21.00 Discussion    


Sunday, March 30, 2014

Second Session

       The European Union in crisis in front of the May 2014 European Elections

11.00 am The Hall opens fro delegates and public
11.30 am- 12.00 The world capitalist crisis and the EU. The decline of capitalism. Stagnation, deflation and disintegration in the EU. Talk by  Hillel Ticktin ( Glasgow University, editor of the Marxist journal Critique )
12.00-12.15 pm  Class struggle in Portugal, Raquel Varela (Universidade Nova de Lisboa, Study Group on Labor and Social Conflicts, review Rubra)
12.15- 12.45 pm  Report on Italy by  Marco Ferrando ( Partito Comunista dei Lavoratori)
12.45.-13.00 pm Report on Finland by Henri H.( Marxist Workers League- MTL)
13.00-13.30 pm Report on Greece by Yannis Aggelis (EEK), contributions by  other speakers
13.30-14.00 pm  Reports on  Cyprus by Greek and Turkish Cypriot speakers14.00-15.00 pm. Discussion
15.00-16.30 pm     Coffee Break -  refreshments


Third Session

The EU, and the Middle East, Africa and Latin America

16.30- 17.15 pm   Turkey in turmoil by Sungur Savran(DIP), and other speakers from Turkey
17.15-17.30 pm  Speaker from  Iran
17.30- 17.45 pm Speaker from Tunisia
17.45- 18. 15 pm  Latief Parker (Critique Editorial Board) and Godfrey Mdinga on South Africa
18.15-18.45 pm  Argentina and Latin America  by Osvaldo Coggiola
( Partido Obrero of Argentina, Sao Paolo University, Brazil)
18.45- 19.15 Discussion

19.15-20.00 pm  Declaration-Program of action by the 2nd Workers Euro-Mediterranean Conference, other motions and proposals, discussion and vote.   

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014


CALL FOR THE 2nd WORKERS EURO-CONFERENCE ON EUROPE IN CRISIS

WE CALL the militant workers and popular organizations and social movements in Europe, and internationally, involved in social struggles against capitalist barbarism today, as well as the forces of the revolutionary Left coming from different traditions, to join us for a 2nd Workers International Conference on the crisis in Europe, for an internationalist alternative and a socialist way out , taking place on March 29-30, 2014, in Athens, Greece.

The prognosis of our previous 1st Workers Euro-Conference held in Athens, in June 2103, has been confirmed: “Reality demolishes the claims that the situation has been stabilized and the euro-zone crisis has receded... The undeniable fact is that “austerity” programs have reached their political limits, and public debt is unsustainable. Nevertheless, all the governments all over Europe continue on the same course of social catastrophe...”

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014


ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ 2η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

H ΕYPΩΠH ΣE KPIΣH

Καλούμε τους μαχόμενους εργάτες, τις λαϊκές οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη και διεθνώς, που συμμετέχουν στους κοινωνικούς αγώνες ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα σήμερα, καθώς και τις δυνάμεις της επαναστατικής Αριστεράς από διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, να λάβουν μέρος μαζί μας στην 2η Εργατική Διεθνή Συνδιάσκεψη για την κρίση στην Ευρώπη, για μια διεθνιστική εναλλακτική λύση και μια σοσιαλιστική διέξοδο, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 - 30 Μαρτίου 2014, στην Αθήνα.

Η πρόγνωση της προηγούμενής μας 1ης Εργατικής Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2013, επιβεβαιώθηκε: «Η πραγματικότητα ανατρέπει τους ισχυρισμούς ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και η κρίση της ευρωζώνης υποχώρησε... Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα προγράμματα «λιτότητας» έχουν φθάσει στα πολιτικά τους όρια, και το δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν στην ίδια πορεία κοινωνικής καταστροφής...»